Kwiecień 09 2020 14:40:41
PG APRS
kontakt
pogodynka
polecam
PZK o antenach
sprawy antenowe Potrzebuję pomocy w związku z problemami z moją spółdzielnią mieszkaniową w sprawie instalacji anten. Od wielu miesięcy walczę ze spółdzielnią o możliwość postawienia anten na pasma amatorskie. Cały czas słyszę odpowiedź negatywną. Zwracam się do redakcji z prośbą o pomoc w przekonaniu SM do wydania pozytywnej odpowiedzi. Z góry dziękuję za wszelką pomoc. Marcin SQ2HRJ
Ponieważ takie i podobnej treści listy napływają zarówno do redakcji ŚR, jak i sekretariatu Polskiego Związku Krótkofalowców, poprosiliśmy prezesa PZK o pomoc w udzieleniu kompetentnej odpowiedzi. Mamy nadzieję, że z poniższych szerszych odpowiedzi skorzystają także inni Czytelnicy. Podstawy prawne do korzystania z dachu przy instalacji anten Ustawa z 24.06,1994 o własności lokali tekst jednolity Dz.U.nr 80 z 2000 r. póz. 903 dotyczy ochrony prawa do korzystania z części wspólnych budynku w przypadku wydzielenia części nieruchomości, mówi o tym art. 3 ustęp 1. Podaje on, że prawo to dotyczy powierzchni części wspólnych budynku proporcjonalnej do powierzchni zajmowanej w nim przez mieszkanie np. krótkofalowca w stosunku do ogólnej powierzchni budynku (matematyczne wyliczenie). Jeśli jednak mieszkanie nie jest wydzielone, lecz własnościowe, wówczas ma zastosowanie Kodeks Cywilny. Art. 206 KC mówi, że każdy ze współlokatorów ma prawo korzystać z powierzchni wspólnych budynku proporcjonalnie do powierzchni, którą zajmuje jego lokal mieszkalny w stopniu nie utrudniającym korzystania ze swoich lokali przez pozostałych lokatorów. W tym przypadku o utrudnieniu czegokolwiek nie ma mowy. Twoje prawo jest identyczne z prawem do posiadania radia lub telewizora przez pozostałych właścicieli mieszkań, o czym w przypadku lokatorów tylko wynajmujących mieszkania mówi art. 684 KC. Ich sytuacja byłaby taka sama jak Twoja, gdyby iv budynku, w którym znajdują się ich mieszkania, nie było instalacji kablowej. W Twoim przypadku prawo do zakładania anteny jest zaznaczone w Rozporządzeniu ministra infrastruktury z dnia 29 sierpnia 2005 r. w sprawie rodzajów pozwoleń dla służby radiokomunikacyjnej amatorskiej (Dz.U. nr 160, póz. 1408 z 2005 r) w § 2 pkt ,1 ponieważ posiadasz Świadectwo Operatora w Radiowej Służbie Amatorskiej zgodne z Rozporządzeniem ministra infrastruktury z dnia 29 sierpnia 2005 §5.1, (D.U.14007z 29.08.05). Na podstawie tych aktów prawnych możesz wykorzystywać częstotliwości przeznaczone dla krótkofalowców zgodnie z posiadanym Pozwoleniem Radiowym w radiowej służbie amatorskiej. Tak więc dla krótkofalowca to jest radio takie samo jak dla radiosłuchacza czy „oglądacza" telewizji odbiornik radiowy lub telewizyjny. Ze stanu wiedzy posiadanej na podstawie opinii biegłych sądowych wystawianych przy innych sprawach Polski Związek Krótkofalowców wnioskuje o nie kolizyjności mocowań elementów stałych w tym anten krótkofalarskich do części dachów budynków o ile te są wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej. Oczywisty jest też fakt, że właściciel sytemu antenowego ponosi pełną odpowiedzialność za ewentualne szkody wyrządzone osobom trzecim, w tym zakłócenia odbioru RTV na skutek jego eksploatacji. Tak więc skutki zdarzeń losowych nie obciążają w żadnym przypadku administratora budynku. W dalszym rozumowaniu i dochodzeniu swoich praw można posłużyć się pojęciem praw obywatelskich i Konstytucją RP, ale to dopiero na szczeblu sądu okręgowego, apelacyjnego czy też Trybunału Konstytucyjnego. Proszę, użyj tych argumentów w rozmowie z radą nadzorczą. Wystąp najpierw do nich z formalnym wnioskiem o uchylenie niepomyślnej dla Ciebie decyzji Zarządu Spółdzielni. Ważne, aby była data wpływu i później data decyzji. Jeśli rada nadzorcza nie uchyli tej odmowy, wówczas pozostaje sąd. PZK pokrywa koszty reprezentacji (adwokackie) do 1000 zł w sprawach swoich członków. Oczywiście, że można mnie powołać jako świadka strony pozywającej. Takie sprawy się wygrywa. Czasem w drugiej instancji. Potem wystąpimy o zwrot poniesionych kosztów od spółdzielni. Czekam na informacje. Vy 73! Piotr SP2JMR

żródło: ŚwiatRadio 11'08